Ảnh công trình nước thải

Ảnh trạm XLNT hầm lò (khai thác than)

Công nghệ xử lý nước thải hâm lò - mỏ than Khe Chàm - T. Quảng Ninh Công suất: Q = 1200 m3/h Nước thải đầu ra đạt tiêu chuẩn: Loại B QCVN 40:2011/BTNMT  Công nghệ lựa chọn: sử dụng phương pháp hóa lý: Loại bỏ hàm lượng cặn lơ lửng, điều chỉnh độ PH, khử hoàn toàn hàm lượng Sắt và Mangan Các hạng mục công nghệ: Bể điều hòa Bể trung hòa sữa vôi Bể keo tụ tạo bông Bể lắng sử …